ขณะที่สังคมในปัจจุบัน กำลังให้ความนิยมระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากการประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว เป็นมาตรฐาน และสามารถนำเสนอสิ่งต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ การจัดทำเว็บไซต์จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไปไม่ได้สำหรับหน่วยงานและองค์กรธุรกิจทุกประเภท เพราะการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่บอกถึงความพร้อม ของหน่วยงานนั้นๆ ได้เป็นอย่างดี

theBoy.in.th เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ครบวงจร ที่พร้อมนำเสนอความประทับใจให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของท่าน ซึ่งการจัดทำเว็บไซต์ของ theBoy.in.th แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. Basic Website
     เป็นเว็บไซต์ที่ใช้เพื่อแนะนำหน่วยงานหรือองค์กรนั้นๆ ลักษณะเรียบง่าย มีเนื้อหาไปในทางประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน หรืออาจจะใช้เพื่อจัดแสดงสินค้าต่างๆ ขององค์กรนั้นๆ

2. Programming
     เป็นเว็บที่จัดทำขึ้นเฉพาะงาน มีแบบฟอร์มในการรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน เช่น ระบบสมาชิก ระบบแจ้งข่าวสาร เป็นต้น

3. E-commerce
     เป็นเว็บไซต์ที่จัดแสดงสินค้าและบริการรวมถึงการขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ บนเว็บด้วย

© 2004 - 2022 theBoy.in.th (TheBoy in Thailand). All rights Reserved.